top of page

Regulamin sprzedaży biletów

Regulamin dotyczy procesu zamawiania i opłacania wszystkich biletów na wydarzenia za pośrednictwem Strony (www.lira.edu.pl).​

I. SPRZEDAŻ BILETÓW ON-LINE​

 1. Sprzedaż biletów prowadzi Marta Kadłub prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Lira Teatroterapia, z siedzibą w Gdyni 81-361, ul. Władysława IV 28, NIP: 631 239 8990, REGON: 384169490, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwana Lirą).

 2. Wszelaką korespondencję, w tym dotyczącą ewentualnych reklamacji, należy kierować na adres siedziby firmy (listownie), na adres mailowy maciej.wizner@lira.edu.pl (poczta elektroniczna), lub pod nr telefonu +48 501 255 310 (telefonicznie).

 3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Lirą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów:
  a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem, kartą płatniczą lub za pomocą konta PayPal.
  d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 4. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.

 5. Bilety na Wydarzenia sprzedawane na stronie www.lira.edu.pl dostępne są wyłącznie w formie biletów PDF.

 6. Płatności za bilety obsługiwane są przez system PayPal, którego regulamin i działanie opisane są na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/pay-online.

 7. Lira nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayPal.

 8. Aby otrzymać fakturę, należy przesłać na adres maciej.wizner@lira.edu.pl poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

 9. Lira zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 10. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów na Wydarzenie.

 11. Lira nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 12. Lira nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Kupującego lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

II. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Liry, Lira dokona zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego wykonano płatność za bilet.

 2. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 14 dni po opłaceniu zamówienia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym Wydarzeniem.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupującemu zwracana jest suma opłacająca zamówienie, pomniejszona o kwotę będącą równowartością prowizji wynikającej z obsługi płatności przez system PayPal.

 4. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

 5. Wszelkie reklamacje Kupującego rozpatrywane są przez Lirę w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny.

 6. Wszelkie spory związane ze sprzedażą biletów będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

bottom of page